Od 31 grudnia 2015 r. obowiązują zmiany w formalnościach wodnoprawnych. Wprowadziła je nowelizacja Prawa Wodnego. Znowelizowane prawo zdjęło z gmin obowiązek uwzględniania map przeciwpowodziowych w studiach kierunków oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Brzmienie starej wersji Prawa Wodnego na rok 2015:

„5. Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

6. Od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego jednostkom samorządu terytorialnego, wszystkie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy na obszarach wykazanych na mapach zagrożenia powodziowego, muszą uwzględniać poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia tych obszarów.

7. Zmiany w dokumentach, o których mowa w ust. 5, wprowadza się w terminie 30 miesięcy od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego organom, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 3 i 5”

 

Brzmienie nowelizacji obowiązującej od 31 grudnia 2015:

„(…) w art. 88f: a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

5. Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, można uwzględniać w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

6. Od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego jednostkom samorządu terytorialnego, w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzjach o warunkach zabudowy na obszarach wykazanych na mapach zagrożenia powodziowego, można uwzględniać poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia tych obszarów.”

Od woli samorządów będzie teraz zależało, czy uwzględnią wskazania map przeciwpowodziowych w swoich decyzjach, czy też nie.

Wprowadzone zmiany kolidują / nie uwzględniają również zapisów z innych obowiązujących regulacji prawnych np. art. 15 ust. 2 pkt 7 „Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”:

„W planie miejscowym określa się obowiązkowo: (…) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (…)”

Reasumując – wracamy do stanu w którym prawo staje się nieprecyzyjne i w konsekwencji może umożliwić zabudowę terenów niebezpiecznych powodziowo. Rezultaty tych zmian nie będą groźne… ale tylko do czasu wystąpienia powodzi znacznych rozmiarów.

About the author

Tagi: , , , ,

POLECANE DLA CIEBIE

2 min lektury

Wypadek lotniczy… na lądzie.

Informacje o wypadkach lotniczych dotyczą zazwyczaj sytuacji, w których następuje start statku powietrznego i dalej, z różnych przyczyn, a najczęściej  z powodu „czynnika ludzkiego”, dochodzi do katastrofy lotniczej. Co zaskakujące, w świetle obowiązujących przepisów za wypadek lotniczy uznawane jest również zdarzenie polegające na uszkodzeniu samolotu bez startu!

0 komentarzy

TAGI